top of page
ค้นหา

ผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly คืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 26 มิ.ย. 2566

เหตุผลอะไรที่สบู่ทั้งหมดของ ANNYATIP เป็น “ Eco-Friendly”


เราจะพบเห็นสัญลักษณ์นี้ปรากฏในหลากหลายสินค้า เพื่อแสดงว่าเราเป็นมิตรจริงๆกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็รวมทั้งมนุษย์, สิ่งมีชีวิตร่วมโลก....และสิ่งแวดล้อมที่รวมกันเป็นโลกนี้ หรือพูดอีกแบบหนึ่งคือ ทุกสิ่งบนโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต, จุลินทรีย์, พืช, สัตว์, ดิน, น้ำ, อากาศ, ไฟ (พลังงาน)ถ้าเราจะมองจากจุดนี้ คุณสมบัติอะไรที่จะบ่งบอกว่า เวชสำอาง (personal care) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คืออะไร ? เรามาติดตามกันได้


ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable)

ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถย่อยสลายแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้โดยจุลินทรีย์ แล้วได้ออกมาเป็นน้ำ (H2O) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือสารชีวมวลที่หมุนเวียนคืนสู่ธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย


EN 13432 มาตรฐาน : Compostability

วัสดุต้องสามารถย่อยสลาย 90% ขึ้นไป ภายใน 180 วัน ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศา และกลายเป็นน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์และชีวมวล


Vegan หรือ Plantbase

ผลิตภัณฑ์ทำจากพืช ไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์ เมื่อเทียบกับอาหารก็คืออาหารเจที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง


ไม่ทดลองกับสัตว์ทดลอง (not tested on animals)

สัตว์ทดลองนั้นน่าสงสาร เช่น หนู, กระต่าย และลิง ที่มีการใช้กันซึ่งก็มีการรณรงค์ให้ลด, ละ และเลิกทดลองกัน


Zero waste ขยะเหลือศูนย์

ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อโลกใบเดียวของเรา ในการทำง่ายๆ คือ 1A 3R

  • Avoid:หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม ตรงนี้ที่นิยมใช้ทั่วโลกคือ พลาสติกที่ย่อยสลายยาก

  • Reduce: ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง

  • Reuse: การนำกลับมาใช้ใหม่

  • Recycle: การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

ไม่มีส่วนประกอบจากปิโตรเลียม (Petrochemical) หรือ สารเคมีสังเคราะห์ที่มีอันตราย ไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้โดย อ.ย. (FDA) จากประเทศต่างๆทั่วโลก

 

ข้อมูลอ้างอิง

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page